Southern Italy & Sicily - April 2004

Positano

London ~ Rome ~ Sorrento ~ Capri ~ Amalfi ~ Positano ~ Pompeii ~ Taormina ~ Siracusa ~ Casale ~ Celafu ~ Palermo ~ Naples ~ London

[ day 1 – London to Rome ]